ALGEMENE VOORWAARDEN EXAMSTERDAM 2019- 2020
 

 

1. Definities in deze algemene voorwaarden

 

  • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

  • BW: het Burgerlijk Wetboek.

 

  • Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie EXAMsterdam een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.

 

  • Diensten: individuele of groepsgewijze examentraiing, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door EXAMsterdam.

 

  • Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de Diensten van EXAMsterdam (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn, maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

 

  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen EXAMsterdam en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door EXAMsterdam, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

 

  • EXAMsterdam: handelend onder de naam EXAMsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27338937.

 

  • Vestiging: iedere door EXAMsterdam gehuurde locatie als ook een door EXAMsterdam gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens EXAMsterdam worden verleend.

 

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (I) iedere aanbieding, (II) elke offerte en (III) iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten waarop EXAMsterdam deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.4.

 

2.2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

 

2.3. Door inschrijving voor één van de Diensten door Leerling en/of Contractant, aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

 

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EXAMsterdam en de Contractant zijn overeengekomen.

 

2.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EXAMsterdam en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

2.6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.

 

2.7. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van EXAMsterdam. Op verzoek van Contractant of Leerling zal EXAMsterdam een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.


 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer EXAMsterdam de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt en de definitieve inschrijving van de Leerling heeft bevestigd aan Contractant.


 

4. Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van veertien werkdagen is verstreken.

 

5. Plaatsing

De plaatsing van een Leerling voor een Dienst op het tijdstip en bij de Vestiging waarvoor Leerling zich heeft ingeschreven is definitief na ontvangst door EXAMsterdam van de betaling van Contractant.

 

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. EXAMsterdam zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

 

6.2. EXAMsterdam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

6.3. De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan EXAMsterdam ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan EXAMsterdam.

 

6.4. Persoonsgegevens worden door EXAMsterdam zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van EXAMsterdam. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door EXAMsterdam en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de EXAMsterdam nieuwsbrief en de activiteitenagenda. Tenzij Contractant en/of Leerling hiertegen bezwaar maakt, is het EXAMsterdam toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt EXAMsterdam hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.

 

6.5. Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan EXAMsterdam (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij EXAMsterdam dit in strijd acht met (I) het belang, (II) de fysieke integriteit, en/of (III) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van EXAMsterdam.

 

6.6. Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is EXAMsterdam volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is EXAMsterdam hiervoor en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding niet aansprakelijk.

 

6.7. EXAMsterdam biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

 

6.8. De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van EXAMsterdam zoals deze wordt verstrekt aan Leerling voor aanvang van de levering van de Diensten. Bij niet-naleving van de gedragscode is EXAMsterdam bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door EXAMsterdam aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

 

6.9. Het is Leerling verboden op de Vestiging (I) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (II) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen, danwel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden, is EXAMsterdam bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door EXAMsterdam aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat EXAMsterdam gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

 

6.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EXAMsterdam.

 

7. Tarieven

Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op de website van EXAMsterdam (www.destudietuin.nl) vermelde prijzen voor de diverse door EXAMsterdam aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

 
8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Voor door EXAMsterdam aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. EXAMsterdam kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving, maar voor de betaling, wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.

 

8.2. Begeleiding van EXAMsterdam middelbaar wordt vooraf gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels (I) online afrekening (iDeal of PayPal), of (II) een bankoverschrijving binnen veertien dagen na factuurdatum, waarbij veertien dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag wordt geïncasseerd door EXAMsterdam.

 

8.3. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum aan EXAMsterdam kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt EXAMsterdam de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen veertien dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

9.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is EXAMsterdam gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat EXAMsterdam het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

9.3. Indien EXAMsterdam overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

 

10. EXAMsterdam

10.1. Inschrijving voor door EXAMsterdam aangeboden begeleiding is mogelijk (I) via de website van EXAMsterdam (www.examsterdam.nl), of (II) telefonisch.

 

10.2. EXAMsterdam zal na inschrijving een intakeformulier sturen naar Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de begeleiding.

 

10.3. De geldende tarieven zijn eenmalige bedragen.
 

11. Klachtenprocedure

11.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@destudietuin.nl , onder vermelding van klacht) te worden gemeld aan EXAMsterdam. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

 

11.2. Indien een klacht naar het oordeel van EXAMsterdam gegrond is, dan zal EXAMsterdam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal EXAMsterdam slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Contractant is tegenover EXAMsterdam aansprakelijk voor alle schade die EXAMsterdam lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart EXAMsterdam tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.

 

12.2. Indien EXAMsterdam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van EXAMsterdam en/of van (een van) haar medewerkers.

 

12.3. Medewerkers van EXAMsterdam zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van EXAMsterdam.

 

12.4. EXAMsterdam selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. EXAMsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.

 

12.5. Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). EXAMsterdam is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

 

12.6. EXAMsterdam is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de Vestiging.

 

12.7. EXAMsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EXAMsterdam is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

12.8. De aansprakelijkheid van EXAMsterdam voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,- , zegge: duizend euro.

 

12.9. De aansprakelijkheid van EXAMsterdam, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor EXAMsterdam is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 12.000,-, zegge: twaalfduizend euro.

 

12.10. In geval van aansprakelijkheid van EXAMsterdam, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan EXAMsterdam van alle verhaal rechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben ter zake van de schade.

 

13. Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

 

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EXAMsterdam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EXAMsterdam niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van EXAMsterdam, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

 

13.3. In geval van overmacht bij een door EXAMsterdam aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door EXAMsterdam ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht EXAMsterdam zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door EXAMsterdam aangeboden Dienst. Hierbij heeft EXAMsterdam het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.

 

14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1. EXAMsterdam behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

14.2. Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door EXAMsterdam verstrekte materialen, zoals opgavebundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door EXAMsterdam aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van EXAMsterdam te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

 

14.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door EXAMsterdam voor het verrichten van de Diensten zijn en blijven eigendom van EXAMsterdam, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van EXAMsterdam.

 

15. Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

16. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen EXAMsterdam en Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

17.1. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

 

17.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door EXAMsterdam worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

 

17.3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van EXAMsterdam.